Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring respecteert de privacy van de bezoekers van onze website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verweking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkene om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is. 

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies.en of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet. 

Artikel 1 – wettelijke bepalingen

 1. Website: https://www.samensterkinuitzendwerk.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Samen sterk in uitzendwerk 

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. De website en de informatie die daarop verstrekt wordt mogen niet gebruikt worden voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, animatie plaatjes, videobeelden, geluiden alsook technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijk, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

Samen Sterk is in geen geval verantwoordelijk voor dalen, storingen moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop verbinding wordt gezocht met de website is eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder ander virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt. 

Samen Sterk is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jou worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

Samen Sterk is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van onze website. Je onthoudt je van iedere actie tegen Samen Sterk als gevolg hiervan.

Indien Samen Sterk betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is Samen Sterk gerechtigd alle schade die Samen Sterk dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jouw verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Jouw gegevens worden verzameld door een externe verwerker. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, of locatiegegevens. 

de persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door Samen Sterk voor het onderhouden van het contact met jou.

Artikel 7 – Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het verwijderen van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@samensterkinuitzendwerk.nl.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Samen Sterk verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens

De door de Samen Sterk van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald (volgens Algemene verordening gegevensbescherming, autoriteit persoonsgegevens). 

Artikel 10 – Cookies

 1. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
 2. Samen Sterk maakt gebruik van de volgende cookies op haar website:
  1. Functionele cookies
  2. Analytische cookies
  3. Social media gerelateerde cookies
 3. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies verwijzen wij door naar onze cookieverklaring.

Artikel 11 – Beeldmateriaal

Aan alle foto’s en beeldmateriaal die op onze website staan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 12 –  Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 13 – Contact

Voor vragen of informatie over de website zelf kun je contact met ons opnemen via  info@samensterkinuitzendwerk.nl.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 15-11-2022